Henkilöstö ja talous

M-infograafi
M-infograafi

Nämä puhuttivat ja innostivat meitä 2018

Työyhteisökysely selvitti henkilöstön hyvinvointia

Aiempina vuosina toteutettu ParTy-työhyvinvointikysely korvattiin työeläkeyhtiö Elon kanssa tehdyllä työyhteisökyselyllä. Erityisesti esimiehet ja esimiestyö saivat tutkimuksessa hyvän arvion. ”Esimieheni on helposti lähestyttävä” -vastausten keskiarvo oli 4.3 ja ”Esimieheni on reilu kaikkia kohtaan” -vastausten 4.23 (asteikolla 1–5).  

Myös innostuksen tunne työssä oli korkea (4.15). Positiivista palautetta saivat työn arvostus (3.85) ja vaikutusmahdollisuudet (3.9). ”Työyhteisössämme on hyvä tekemisen meininki” -vastausten keskiarvo oli 3.75.

”Meidän yksikössämme on olemassa mahtava yhteishenki ja kehittävä työote. Onnea on myös mahdollisuus tehdä työstä tiimissä meidän näköistä. Olen tyytyväinen nykytilanteeseen, ja tiedän, että saan myönteisen vastaanoton, jos kehitettävää ilmenee”, kyselyssä kuvattiin.

Suurimpina kehittämismahdollisuuksina kyselyssä nousivat henkilöstön kuuntelu ja osallistaminen sekä vaikeistakin asioista puhuminen työyhteisössä. Samoin se, että mietitään yhdessä muutoksien vaikutuksia työhön. 

”Vaikeisiin asioihin puuttumista, työilmapiiriin panostamista, positiivisen palautteenantokulttuurin kehittämistä ja henkilöstön laajempaa osallistamista päätöksentekoon, joka tapahtuu osittain aika ylätasolla ja hitaasti”, kyselyssä toivottiin. 

Näiden asioiden työstäminen aloitettiin Haltian luontokeskuksessa pidetyssä kehittämispäivässä kesäkuussa 2018. Työskentely jatkuu vuonna 2019.

AKSYT yhdistää yhteistoiminnan ja työsuojelun  

A-klinikkasäätiössä yhteistoimintaelin ja työsuojelutoimikunta on nimeltään AKSYT. Se kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa. Neljästä AKSYTin jäsenestä yksi edustaa työnantajaa ja kolme henkilöstöä. Mukana ovat aina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu.

Lakisääteisten työsuojelun ja yhteistoiminnan asioiden lisäksi AKSYT käsitteli muun muassa henkilöstötilannetta, sairauspoissaoloja ja varhaisen välittämisen mallin toteutumista säätiössä. Vuoden 2018 erityisteemana oli työsuojelun näkökulmasta psykososiaalinen työhyvinvointi.

A-klinikkasäätiön työsuojelun toimintaohjelma 2018–2021 tehtiin AKSYTissä huhtikuussa 2018. Sen tavoitteena on A-klinikkasäätiön kehittäminen entistä turvallisemmaksi työpaikaksi, jossa edistetään henkilöstön työ- ja toimintakykyä sekä kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Lisäksi toimintaohjelmalla pyritään edistämään terveyden ja tasa-arvon toteutumista sekä ehkäisemään työsyrjintää ja epäasiallista työkäyttäytymistä.

Työehtosopimusryhmässä neuvoteltiin vuonna 2018 palvelutuotannon yhtiöittämisen myötä A-klinikkakonsernissa jakautuneen yhteistoiminnan (AKYT/AKSYT) luottamusmiestoiminnan sekä työsuojelutoiminnan luottamusmiesorganisaation rakenteesta. Se sovittiin vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ryhmässä neuvoteltiin myös kiky-työaikalisäyksen käyttäminen työhyvinvointia edistävään toimintaan, työaikajoustoista, työajan tasoittumisjaksoista, palkkausjärjestelmästä ja niiden soveltamisesta A-klinikkakonsernissa.

Vuonna 2018 toteutettiin Elon työhyvinvointikyselyn lisäksi Mehiläisen työhyvinvointikysely henkilöstölle.

 

Toiminnan tuotot ja henkilöstön määrä 2018

(suluissa tiedot vuodelta 2017)

A-KLINIKKASÄÄTIÖ Tuotot (milj. euroa) Henkilöstön määrä
Palvelualueet* 3,1 (32,7) 4 (477)
Päihdesairaala 0,0 (5,7) 0 (57)
Tutkimus & kehitys 3,2 (2,7) 61 (57)
Keskushallinto
• Järjestölähtöinen työ 1,6 (1,1) 5 (5)
• Vuokraustoiminta 3,7 (0,3) 0 (0)
• Kuntouttava työtoiminta 0,4 (0,4) 10 (0)
• Palvelutoiminta 0,0 (1,1) 0 (0)
Yhteensä 12,0 (44,0) 80 (596)
 
A-KLINIKKA Oy 35,5 (3,7) 440 (38)
 
KONSERNI 47,5 (46,5) 520 (634)

 

* Vuonna 2018 tehtiin A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n välinen liiketoimintakauppa. Säätiöltä maksettiin joitakin vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirtyneitä säätiön vuonna 2017 tuottaman palvelutoiminnan palkkoja sekä muita henkilöstömenoja, joista muodostui laskennallinen henkilöstömäärä vuodelle 2018.

 

Vuoden varrelta

4.15 Olen innostunut työstäni -vastausten keskiarvo. (asteikko 1–5)

”Lähes joka päivä koen, että työpäivä on ollut onnistunut.” Elo-työyhteisökyselyn palaute

”Kaipaan enemmän kaikenlaista keskustelua.” Elo-työyhteisökyselyn palaute

 

Valtuuskunnan ja hallitukset jäsenet

VALTUUSKUNTA 2017–2020

Valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • puheenjohtaja Aarne Kinnunen, apulaisosastopäällikkö, Oikeusministeriö – Saija Sambou, erikoissuunnittelija
 • varapuheenjohtaja Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö – Solja Niemelä, päihdelääketieteen kliininen opettaja (6/2018 lähtien); Elianne Riska, professori (6/2018 saakka)
 • Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura – Outi Ruishalme, johtaja
 • Hannu Alho, professori, Helsingin yliopisto – Leea Muhonen, ylilääkäri
 • Riitta Flinck, laatupäällikkö, Espoon kaupunki – Tapio Nieminen, aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
 • Simo Granat, osastonlääkäri, Finska Läkaresällskapet – Taisto Sarkola, dosentti
 • Päivi Hiltunen, toimitusjohtaja, Työterveys Wellamo Oy – Mika Forsberg, toimialajohtaja
 • Pasi Jantunen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry (12/2018 lähtien); Ville Liimatainen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry (12/2018 saakka) – Hannu Gustafsson, puheenjohtaja, A-Kiltojen liitto ry
 • Tarja Myllärinen, johtaja, Suomen Kuntaliitto – Sami Uotinen, johtava lakimies
 • Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori, Salon kaupunki – Eeva Purhonen, sosiaalipalvelujen päällikkö
 • Kimmo Sainio, hallituksen puheenjohtaja, VAK ry – Marja-Leena Nousiainen, sosiaalineuvos
 • Seppo Sulkko, diakoniajohtaja, Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry – Tapio Pajunen, keräysjohtaja
 • Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö – Eero Pirttijärvi, järjestövastuujohtaja
 • Maarit Suomela, kehittämispäällikkö, KRITS – Anna Leppo, projektipäällikkö
 • Mari Tuomainen, johtaja, Kirkkopalvelut ry – Mikko Kettunen, palvelujohtaja
 • Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto – Lotta Heiskanen, psykologi
 • Ritva Varamäki, erityisasiantuntija, SOSTE – Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija
 • Maria Viljanen, päällikkö/terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö, Suomen Punainen Risti – Maaret Alaranta, sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori


HALLITUS 2017–2019

 

 • puheenjohtaja Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • varapuheenjohtaja Sakari Laari, sosiaalineuvos, Kouvola
 • Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy
 • Heini Kainulainen, yliopistonlehtori, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunta
 • Teemu Leinonen, professori, Aalto-yliopisto (8.11.2018 alkaen)
 • Anna Liakka, lastensuojelupäällikkö, Kotkan kaupunki
 • Matti Rautalahti, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto
 • Kari Välimäki, toimitusjohtaja, Merimieseläkekassa (27.9.2018 saakka)
 • 2018: henkilöstön edustaja Pia Alarto, varaedustaja Mikael Söderström
 • 2017: henkilöstön edustaja Virpi Järvensivu, varaedustaja Reetta Hakolahti


TILINTARKASTAJAT 2018

KHT, KTM Johanna Hilden, varatilintarkastaja KHT Katja Hanski
KHT, KTM Pasi Puranen, varatilintarkastaja KHT Pertti Sundqvist


A-KLINIKKASÄÄTIÖN PERUSTAJAYHTEISÖT

Alko Oy
Alkoholitutkimussäätiö
Finska Läkaresällskapet rf
Kuntoutussäätiö
Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Kirkkopalvelut ry
Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Punainen Risti
VAK ry (Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys ry)
Väestöliitto ry